Zlacní sa cestovanie občanov mestskej časti Mliečany a Čótfa | SAD Dunajská Streda, a.s.

Zlacní sa cestovanie občanov mestskej časti Mliečany a Čótfa

Od 1. 5. 2016 sa menia podmienky cestovania občanov mestskej časti Mliečany a Čótfa cestujúcich prímestskou autobusovou dopravou SAD Dunajská Streda, a. s.

Občania týchto mestských častí používajú prímestskú autobusovú dopravu na cestovanie do mesta a späť, pretože autobusy mestskej hromadnej dopravy týmto smerom nepremávajú, nakoľko ich prevádzka by bola nerentabilná. Cestujúci si pri cestovaní autobusmi SAD Dunajská Streda, a. s., platia cestovné lístky vo výške stanovenej výmerom Trnavského samosprávneho kraja pre prímestskú pravidelnú autobusovú dopravu.

Napríklad, dospelý občan mestskej časti Mliečany zaplatí za jeden cestovný lístok z Mliečan do mesta (alebo naopak) v hotovosti 0,55 €, pri použití dopravnej karty 0,36 €. Vybrané skupiny cestujúcich – deti do 15 rokov, žiaci, študenti, ZŤP, ZŤP-S – a ich sprievodcovia sa v prímestskej doprave prepravujú v cene cestovného lístka 0,35 € pri platbe v hotovosti a 0,22 € pri platbe z dopravnej karty. Dôchodcovia nad 70 rokov veku sa prepravujú v cene 0,20 €.

Na druhej strane občan – držiteľ vernostnej karty mesta Dunajská Streda používajúci mestskú hromadnú dopravu si kupuje cestovný lístok za 0,25 €. Vybrané skupiny cestujúcich a dôchodcovia, ktorí ešte nedosiahli vek 70 rokov, pokiaľ sú držiteľmi platnej Vernostnej karty mesta Dunajská Streda, sú od platieb v MHD oslobodení, t. j. cestujú zadarmo.

Túto disproporciu pre občanov mestskej časti Mliečany a Čótfa chce vedenie mesta Dunajskej Stredy odstrániť refundáciou nákladov vzniknutých rozdielom medzi cenou cestovného lístka prímestskej autobusovej dopravy a cenou cestovného mestskej hromadnej dopravy.

Podmienkou refundácie nákladov pre občanov mestskej časti Mliečany a Čótfa je vyžiadanie si novej dopravnej karty za cenu 3,30 € alebo preregistrácia existujúcej dopravnej karty na autobusovej stanici v Dunajskej Strede za cenu 0,90 €.

K vyžiadaniu novej dopravnej karty musia dospelé osoby predložiť občiansky preukazplatnú Vernostnú kartu mesta Dunajská Streda. V prípade neplnoletých osôb do 15 rokov (bez občianskeho preukazu, resp. identifikačnej karty) sa predkladá občiansky preukaz zákonného zástupcu – rodiča, platná Vernostná karta rodiča, na ktorej je uvedené meno a dátum narodenia dieťaťa – budúceho držiteľa dopravnej karty a fotografia dieťaťa. V prípade neplnoletej osoby staršej ako 15 rokov a plnoletej osoby – študenta, okrem občianskeho preukazu sa vyžaduje potvrdenie o návšteve školy  a fotografia študenta za účelom správneho vystavenia dopravnej karty.

V prípade preregistrácie dopravnej karty postačuje so sebou priniesť občiansky preukaz, Vernostnú kartu mesta a samozrejme dopravnú kartu, v prípade neplnoletých osôb sa predkladá občiansky preukaz zákonného zástupcu, platná Vernostná karta zákonného zástupcu, na ktorej je uvedené meno a dátum narodenia dieťaťa – budúceho držiteľa dopravnej karty a dopravnú kartu neplnoletej osoby.

Občan predmetných mestských častí ďalej musí podať žiadosť o refundáciu nákladov na Mestský úrad Dunajská Streda s uvedením bankového účtu žiadateľa v tvare IBAN. Vyúčtovanie nákladov sa vykoná štvrťročne spätne poukázaním finančných prostriedkov na bankový účet žiadateľa. Na realizáciu refundácie cestovného nie je potrebné predkladať cestovné lístky, výška refundácie bude určená z tzv. účtu dopravnej karty, ktorý dopravca predloží za dohodnuté obdobie  Mestskému úradu.