Integrovaný systém manažérstva | SAD Dunajská Streda, a.s.

Integrovaný systém manažérstva

Vedenie spoločnosti Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s. si plne uvedomuje a zodpovedá za zabezpečenie kvality realizácie a dodávania svojich služieb a činností a rovnako za svoju prioritu považuje zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov a taktiež zabezpečenie ochrany životného prostredia.

V rámci integrovaného manažérskeho systému vedenie spoločnosti vytvára podmienky pre splnenie požiadaviek zákazníka, internú i externú efektívnu komunikáciu a sledovanie spokojnosti s poskytnutými službami. V rámci systému environmentálneho manažérstva spoločnosť sleduje environmentálne aspekty svojich činností a služieb s cieľom minimalizovať ich negatívny vplyv na životné prostredie. V rámci systému manažérstva BOZP vytvára bezpečné pracovné prostredie pre zamestnancov. Strategické zámery v uvedených oblastiach deklaruje v Politike integrovaného manažérskeho systému.

Integrovaný manažérsky systém zahŕňa systém manažérstva kvality v zmysle medzinárodnej normy ISO 9001:2008 (v SR: STN EN ISO 9001:2009), systém environmentálneho manažérstva v zmysle ISO 14001:2004 (v SR: STN EN ISO 14001:2005), systém manažérstva BOZP v zmysle OHSAS 18001:2007 (v SR: STN EN OHSAS 18001:2009).

Dôkazom snahy vrcholového manažmentu spoločnosti sú získané certifikáty integrovaného systému manažérstva v marci roku 2016. Dňa 20. a 21. marca 2017 bol vykonaný prvý dozorný audit certifikačnou spoločnosťou. SAD Dunajská Streda, a.s. úspešne obhájila získané certifikáty v oblasti kvality služieb, environmentu a BOZP. Udržiavanie a zlepšovanie Integrovaného manažérskeho systému podlieha priebežnej kontrole a tiež dohľadu zo strany certifikačnej organizácie.

Certifikáty v slovenskom jazyku ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Certifikáty v maďarskom jazyku ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Certifikáty v nemeckom jazyku ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Certifikáty v anglickom jazyku ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001