Orgány akciovej spoločnosti | SAD Dunajská Streda, a.s.

Orgány akciovej spoločnosti

Orgány akciovej spoločnosti

 

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a Stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti.

Ing. Michal Humeník, predseda predstavenstva
Ing. Erika Humeníková, člen predstavenstva
Ing. Peter Jančovič, člen predstavenstva

 

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Ing. Štefan Perecz, predseda dozornej rady
Ing. Lukáš David, člen dozornej rady
Marek Promer, člen dozornej rady

 

Výkonný manažment:

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Michal Humeník
Zástupca riaditeľa spoločnosti: Ing. Erika Humeníková
Manažér dopravy: Ing. Štefan Perecz
Manažér techniky: Ing. Peter Jančovič
Prevádzkový riaditeľ Dopravno–obchodného strediska Galanta: Ing. Štefan Perecz

Cookies