Orgány akciovej spoločnosti | SAD Dunajská Streda, a.s.

Orgány akciovej spoločnosti

Orgány akciovej spoločnosti

 

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a Stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti.

Predseda predstavenstva: Ing. Michal Humeník
Člen predstavenstva: Ing. Miloslav Homola

 

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Predseda dozornej rady: Ing. Jaroslav Hnatič
Členovia dozornej rady: Ing. Juraj Csejtei ml., Ing. Erika Humeníková