Objednávkový formulár | SAD Dunajská Streda, a.s.

Objednávkový formulár

Realizácia autobusom s obsaditeľnosťou v triede
Odkiaľ
Kam
:
:

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaškrtnutím políčka súhlasím, že mnou poskytnuté osobné údaje sa budú spracúvať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Zároveň prehlasujem, že som bol informovaný o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

UPOZORNENIE:

V zmysle Nariadenia EP a R (ES) č.561/2006 môže byť vodič objednávateľovi k dispozícii 13 hod. , respektívne  15 hod. , ak v priebehu zájazdu bude vodič disponovať 3 hod. nepretržitým odpočinkom (bez pohybu vozidla). Do tejto doby sa započítava aj doba, ktorú potrebuje vodič na pristavenie a odstavenie vozidla.

Po 1. januári 2014, ak vozidlo jazdí v čase od 22.00 do 6.00 hod., musí ho viesť viacero osôb alebo čas jazdy sa musí skrátiť na tri hodiny.

Objednávateľ prehlasuje, že uvedenému porozumel a zaväzuje sa, že v prípade porušenia tohto Nariadenia z vlastnej viny (zmena programu zájazdu) uhradí vodičovi a dopravcovi všetky sankcie, ktoré budú uplatnené v zmysle Nariadenia.

Ak objednávateľ nadmerne znečistí alebo svojim počínaním poškodí interiér autobusu, dopravca si bude žiadať náhradu v plnej výške.

Prečítajte si prepravný poriadok.
 ____      __ __  ____  _     
| __ ) _ __ \ \/ / / ___| (_) _ __
| _ \ | '_ \ \ / | | _ | | | '_ \
| |_) | | | | | / \ | |_| | | | | |_) |
|____/ |_| |_| /_/\_\ \____| |_| | .__/
|_|
Zadajte kód zobrazený v štýle ASCII art.
Cookies