Podmienky zaslania elektronickej faktúry | SAD Dunajská Streda, a.s.

Podmienky zaslania elektronickej faktúry

 1. Objednávateľ týmto v zmysle zákona Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len "Zákon o DPH") udeľuje spoločnosti Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť, (ďalej len "SAD DS") súhlas na to, aby mu spoločnosť SAD DS vyúčtovávala služby poskytované na základe objednanej prepravy, faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme (ďalej len "elektronická faktúra"). Zmluvné strany sa dohodli, a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme.
   
 2. Elektronická faktúra je v zmysle Zákona o DPH daňovým dokladom.
   
 3. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených v elektronickej forme je zaručená v súlade s podmienkami Zákona o DPH.
   
 4. Spoločnosť SAD DS sa zaväzuje elektronickú faktúru doručiť objednávateľovi formou elektronickej pošty, a to na jeho e-mailovú adresu, ktorú poskytol spoločnosti SAD DS. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že doručenie elektronickej faktúry na e-mailovú adresu objednávateľa považujú za predloženie a doručenie vyúčtovania za poskytnuté služby objednávateľovi.
   
 5. Objednávateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosti SAD DS vo svojom informačnom systéme evidencie.
   
 6. Objednávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese. Objednávateľ  ďalej vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že údaje jemu sprístupnené v elektronickej faktúre doručenej na jeho e-mailovú adresu v zmysle týchto podmienok, sú predmetom obchodného tajomstva, a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať. Spoločnosť SAD DS nezodpovedá za porušenie obchodného tajomstva, ak k porušeniu došlo v dôsledku jeho úniku z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese odberateľa, alebo v dôsledku úniku z internetovej aplikácie odberateľa.
   
 7. Spoločnosť SAD DS nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu. Spoločnosť SAD DS nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia objednávateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k objednávateľovi, alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti objednávateľa naviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.
   
 8. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania spoločnosťou SAD DS na uvedenú e-mailovú adresu objednávateľa. Spoločnosť SAD DS  nenesie zodpovednosť za nedoručenie elektronickej faktúry v prípadoch:
  • a) objednávateľ uvedie neexistujúcu e-mailovú adresu,
  • b) má plnú e-mailovú schránku,
  • c) má blokovaný príjem a iné.
    
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že SAD DS odo dňa akceptovania týchto podmienok zašle Objednávateľovi faktúru za poskytovanú službu, ktorá sa nedokladuje podpísaným preberacím/akceptačným/odovzdávacím protokolom v elektronickej forme. Elektronicky vyhotovená faktúra bude Objednávateľovi zasielaná ako dokument PDF.
   
 10. Tieto podmienky sú prílohou objednávky a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.
Cookies